Voorwaarden


Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Centipede opgestelde aanbiedingen aan, en gesloten overeenkomsten met, de opdrachtgever.

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Tot op het moment van een gesloten overeenkomst is Centipede gerechtigd haar prijzen te wijzigen. 

Aansprakelijkheid
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens het evenement wordt toegebracht aan de eigendommen van Centipede of van derden, of aan de door Centipede ingezette materialen, al dan niet door schuld van de opdrachtgever of de zijnen en onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt.

Deelname aan onze activiteiten is voor eigen risico van de deelnemers. De opdrachtgever verklaart namens de deelnemers dat hij bekend is met het programma en de daarbij behorende activiteiten waarop de met hem gesloten overeenkomst betrekking heeft. Hij verklaart voorts dat de genoemde deelnemers de voor hun relevante medische en/of conditionele beperkingen voorafgaande aan het evenement schriftelijk aan Centipede zullen melden en dat zij zich, voor zover een dergelijke melding niet heeft plaatsgevonden, fysiek en psychisch volledig in staat achten om, zonder gevaar voor hun eigen gezondheid dan wel die van anderen, deel te nemen aan de betreffende activiteiten.

Indien in geval van schade blijkt dat ten onrechte geen schriftelijke meldingen aangaande de medische en/of conditionele beperkingen van één of meer deelnemers zijn gedaan, zal de opdrachtgever Centipede voor deze schade vrijwaren.

Indien Centipede door overmacht (een deel van) haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever niet kan nakomen, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het terugstorten van de door die (deel)verplichting overeengekomen prijs.
Centipede is niet aansprakelijk voor diensten of producten welke zij betrekt van derden t.g.v. de opdrachtgever.

Overmacht
In geval van overmacht is Centipede bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Centipede aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.

Indien zich weersomstandigheden voordoen, waardoor de uitvoering van de activiteiten voor de deelnemers en/of voor de begeleiders niet verantwoord wordt bevonden door Centipede, kan Centipede de uitvoering van de activiteiten stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de activiteiten niet op het juiste tijdstip plaats kan vinden, of hierdoor geen doorgang kan hebben, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en kan Centipede nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door opdrachtgever geleden schade.

Betaling
Activiteiten kunnen doorgang vinden, mits aan de betalingstermijn is voldaan.
Het niet tijdig betalen ontslaat u niet van uw betalingsverplichting! Bij vroegtijdige beëindiging van de activiteiten door de opdrachtgever wordt door Centipede geen restitutie verleend. 

Annulering
Annulering na definitieve reservering dient schriftelijk te geschieden. Het garantieaantal bedraagt minimaal 50% van het gereserveerde aantal deelnemers.

Bij totale annulering van de activiteiten wordt tot een maand van tevoren 50% van het totale bedrag in rekening gebracht, daarna wordt het gehele bedrag berekend.

Bij totale annulering van de horeca wordt tot 14 dagen van tevoren 50% van het totale bedrag in rekening gebracht, daarna wordt het gehele bedrag berekend. Dit geldt ook voor vermindering van het aantal deelnemers.
Tot een maand van tevoren kan 10% van het aantal deelnemers voor de horeca kosteloos worden geannuleerd.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Catering

Verblijft u op een van de terreinen van Centipede waar een cateraar aanwezig is, dan is het niet toegestaan zelf drank / en of etenswaren mee te nemen. 

Geldigheid en Toepasselijkheid
Indien t.b.v. deze overeenkomst een toeleveringsovereen-komst is gesloten met een horecabedrijf in de zin van de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, dan wel dat Centipede zelf horecadiensten in die zin verleent, dan zijn mede op deze overeenkomst van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca 1983, uitgegeven door Horeca Federatie te ’s-Gravenhage en gedeponeerd bij de Arrondissements-Rechtbank te ’s-Gravenhage onder nr. 94/1983, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, voor zover het horecadiensten betreft.

Indien t.b.v. deze overeenkomst een toeleveringsovereen-komst is gesloten met een vervoersbedrijf in de zin van de Algemene Vervoersvoorwaarden voor Personenvervoer met Autobussen, dan zijn mede op deze overeenkomst van toepassing de Algemene Vervoersvoorwaarden en Betalingscondities voor Personenvervoer met Autobussen 1984, uitgegeven door het FNOP/KNVTO en gedeponeerd bij de Arrondissements-Rechtbank te ’s-Gravenhage onder nr. 127 /1984, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vervoersvoorwaarden voor Personenvervoer met Autobussen, voor over het vervoersdiensten betreft.

Indien t.b.v. deze overeenkomst een toeleveringsovereen-komst is gesloten met een toeleverancier van artiesten en musici dat lid is van de Vecta (Vereniging Voorwaarden Van Organisatoren voor Evenementen, Concerten en Theater Activiteiten), dan zijn mede op deze overeenkomst van toepassing de Algemene Vecta Leveringsvoorwaarden, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 december 1956, gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel Amsterdam onder nummer 1853, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vecta Leveringsvoorwaarden, voor zover het een toelevering van artiesten en musici betreft.

Verzekeringen
Voor onze activiteiten in het buitenland is een reisverzekering
met dekking van wildwater- en bergsport verplicht (bewijs  meenemen!). Tevens kunt u bij ons een annuleringsverzekering afsluiten. Centipede is agent van de Europeesche verzekeringen.

Indien Centipede een (deel)levering verzorgd via een Vecta-bureau is het mogelijk voor deze (deel)levering het Vecta-Garantiefonds af te sluiten. Hiermee weet de opdrachtgever zich gedekt tegen het niet-verschijnen van gecontracteerde artiesten/musici.

Slotbepalingen / toepasselijk recht
Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
03-01-2017
Bent u er klaar voor in 2017?

20-10-2015
Nieuw: Ik Hou Van Holland

Bedankt voor de voortreffelijke dag. De reacties waren onverdeeld positief, en de begeleiding was dik in orde! Het programma was leuk, verrassend en uitdagend! Compliment!

Ayton